piątek 29.07.2016      Szukaj:

Uchwały


Uchwała nr XXXI/350/05 z dnia 21 marca 2005r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.


Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 21 marca 2005 r

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej.


Na podstawie art. 72 ust.1 i art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 118 poz.1112 z późn.zm.), w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) i art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1592 z późn. zm.)
uchwala się , co następuje:

§ 1


1.Zasady określone w niniejszej uchwale mają zastosowanie do nauczycieli o których mowa w art.1 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 118 poz.1112 z późn.zm.), zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość oraz do nauczycieli emerytów i rencistów objętych pomocą socjalną przez jednostki prowadzone przez Miasto Zamość , zwanych dalej nauczycielami , z zastrzeżeniem ust. 2
2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach , w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć.

§2


1.Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.
2.Wysokość jednorazowego zasiłku nie może przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art.2 ust.4 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”
3.W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku wymieniona w ust.2 może być zwiększona o 50%.

§3


1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwane dalej środkami finansowymi, stanowią iloczyn 1% kwoty bazowej i zatrudnienia.
2. Za kwotę bazową przyjmuje się średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ustalone na zasadach określonych w art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 118 poz.1112 z późn.zm.)
3. Przez zatrudnienie rozumie się zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wykazane w sprawozdaniu En-3 poprzedzającym rok budżetowy.
4. Środkami finansowymi, o których mowa w ust.1, dysponuje Prezydent Miasta Zamość, zwany dalej Prezydentem.
5. Określone w §2 zasiłki pieniężne przyznaje Prezydent.

§ 4


Prezydent może:
1/powołać komisję do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku, zwana dalej komisją,
2/wyrazić zgodę dyrektorom jednostek:
- na dysponowanie przez nich środkami finansowymi, naliczonymi według zasady ,o której mowa w § 3, dla danej szkoły,
- na powoływanie przez nich komisji , o której mowa w ust.1,
- na przyznawanie nauczycielom zasiłków pieniężnych.

§ 5


1.W skład komisji wchodzą :
- trzech przedstawicieli Prezydenta – w tym jeden jako przewodniczący,
- przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych- jako członkowie,
2. dodatkowo na członka komisji można powołać jednego nauczyciela czynnego.
3. Wnioski komisji przechodzą zwykłą większością głosów, z tym że w przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw głos przewodniczącego jest decydujący.

§ 6


1.Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatruje się co najmniej raz na kwartał.
2. Wypłaty zasiłków dokonuje jednostka w której nauczyciel jest zatrudniony lub objęty opieką socjalną, z zastrzeżeniem ust.3.
3.W przypadku, o którym mowa w § 1 ust.2, wypłata następuje we wskazanej przez nauczyciela jednostce.

§7


Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele , którzy:
1/ leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
2/ leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki,
3/ korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości mimo istnienia ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania.

§ 8


1.Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną poparte dowodami leczenia, oświadczeniem o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym podanie i oświadczeniu o uzyskaniu lub staraniu się o uzyskanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych składają zainteresowani nauczyciele do dyrektora szkoły, który wraz ze swą opinią kieruje podanie do Prezydenta.
2. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić również przełożeni nauczyciela, nauczycielskie związki zawodowe i rady pedagogiczne.
3. Z podaniem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel albo jego opiekun, jeżeli ten nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

§9


Przy rozpatrywaniu podań nauczycieli należy brać pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną ( choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorującego itp.).

§ 10


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 11


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Odpowiedzialny(a): Kazimierz Kiczak


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość, 2016-07-29 19:47:35 www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=uchwaly,177