wtorek 23.08.2016      Szukaj:

Uchwały


Uchwała Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 czerwca2008r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.


 

U C H W A Ł A Nr XXI/194/08

Rady Miejskiej w Zamościu

z dnia 30 czerwca2008r.w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.Na podstawie art 17 ust.2 pkt 2 i art 43 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1


W celu ekonomicznego usamodzielnienia Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu, zwanego dalej Centrum może przyznać osobie lub rodzinie, zwanym dalej świadczeniobiorcą, pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie zwanego dalej zasiłkiem.


§ 2


1. Zasiłek przyznawany jest na wniosek Świadczeniobiorcy, po zawarciu kontraktu               socjalnego, gdy świadczeniobiorca spełnia łącznie poniższe warunki:

a) osiąga dochód nie przekraczający kryterium dochodowego określonego w art.8      ustawy o pomocy społecznej,

b) nie otrzymał pomocy na ten cel z innego źródła,

c) przyznanie zasiłku rokuje usamodzielnienie świadczeniobiorcy,

d) świadczeniobiorca nie pozostaje w zatrudnieniu.

2. Zasiłek może być również przyznany świadczeniobiorcy niespełniajacemu kryterium               dochodowego, o którym mowa w ust. 1 lit.a w szczególności z powodu               niepełnosprawności, bezrobocia, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych               i niepełnych.


§ 3


  1. Przyznanie oraz wysokość zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie zależy od wysokości środków finansowych, jakimi dysponuje Centrum w dacie ubiegania się przez świadczeniobiorcę o taką pomoc.

  2. Wysokość zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł. ( pięciu tysięcy złotych).

  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota zasiłku może być podwyższona do kwoty nie przekraczajacej 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


§ 4

 

1. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie ma prawo kontrolować czy pomoc przyznana na           podstawie niniejszej uchwały jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.§ 5


  1. Zasiłek wykorzystany niezgodnie z jego przeznaczeniem podlega zwrotowi.

  2. Świadczeniobiorca może ubiegać się o odstąpienie żądania jego zwrotu w całości lub w części, gdy żądanie zwrotu stanowiłoby dla świadczeniobiorcy nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki przyznanej pomocy.

  3. Odstąpienie od żądania zwrotu następuje w formie decyzji wydanej przez Dyrektora Centrum.

  4. Zasiłek nie zwrócony w terminie określonym w decyzji podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.


§ 7


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 43 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64, poz. 539 z późn. zm.) o pomocy społecznej rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Podjęcie niniejszej uchwałyumożliwi przyznawanie pomocy w w/w formie zakwalifikowanym osobom, dzięki czemu zwiększą się ich szanse na ekonomiczne usamodzielnienie i uniezależnienie od świadczeń pomocy społecznej.

 

Odpowiedzialny(a): Marzena Kierepka


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość, 2016-08-23 23:01:44 www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=uchwaly,522