sobota 23.07.2016      Szukaj:

Wydziały


Wydział Edukacji i Sportu


Wydział Edukacji i Sportu

Adres: do korospondencji: ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość; siedziba: ul. Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość

Telefon: (84) 677 24 47, fax. (84) 53 00 456

E-mail: edukacja@zamosc.um.gov.plDyrektor:
mgr Jerzy Michalski

Zadania:

1.w zakresie edukacji:

wypełnianie zadań organu prowadzącego dla przedszkoli, szkół    podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania , poradni psychologiczno-pedagogicznej, centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

a w szczególności:              

opracowywanie regulaminu wynagradzania nauczycieli,  opracowywanie projektów aktów prawnych wynikających z ustawy o Systemie Oświaty i Karata Nauczyciela,  zawieranie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Zamość opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opracowywanie wniosków o przyznanie dla dyrektorów odznaczeń państwowych resortowych oraz nagród, opracowywanie pierwszych statutów i aktów założycielskich dla nowo zakładanych szkół i placówek publicznych, przygotowywanie dokumentacji związanej z likwidacją szkół i placówek publicznych, ustalanie sieci przedszkoli , szkół podstawowych , gimnazjów i ich obwodów oraz szkół ponadgimnazjalnych, prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych , wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji i wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji ,nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym, wydawanie zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, przeprowadzanie konkursów na stanowiska   dyrektorów szkół i placówek, przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych ,powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się stopień nauczyciela mianowanego, ustalanie profili kształcenia w liceach profilowanych i kierunków kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych ,dokonywanie oceny  pracy dyrektora szkoły i uzgodnienie jej z organem nadzoru pedagogicznego i nakładanie obowiązku uzupełniania przez nauczyciela pensum w innej szkole lub placówce, przygotowywanie założeń do organizacji roku szkolnego przedszkoli , szkół i placówek i  zatwierdzanie  arkuszy organizacji roku szkolnego,  kontrola obowiązku nauki przez młodzież od 16 do 18 roku życia , w tym prowadzenie ewidencji spełniania  obowiązku nauki, nadzór i kontrola  w szkołach i placówkach w zakresie spraw należących do kompetencji organu prowadzącego, planowanie, nadzór nad realizacją budżetów i analiza funkcjonowania budżetów jednostek oświatowych miasta Zamość, planowanie i nadzór nad realizacją dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych, pozyskiwanie środków w ramach programów  rządowych i z innych źródeł zewnętrznych, zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół, kierowanie nieletnich  do  Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapii, kierowanie dzieci do szkół specjalnych lub ośrodków poza granicami miasta, prowadzenie bazy Systemu Informacji Oświatowej : Miasta Zamość, realizacja narodowych programów edukacyjnych, współpraca ze szkołami wyższymi w  zakresie koordynacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych ( w tym  Unii  Europejskiej) w szkołach Miasta Zamość, rozliczenie miasta  z gminami z tytułu uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli miasta Zamość w ramach zawieranych porozumień.

 2. w  zakresie sportu i kultury fizycznej:  

koordynowanie działań w zakresie kultury fizycznej, sportu poprzez opracowanie kalendarza  imprez sportowych i nadzór nad jego realizacją,wypełnianie zadań organu prowadzącego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,przygotowanie decyzji na organizację masowych imprez sportowych realizowanie zadań w dziedzinie promocji sportowej miasta,prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów nieprowadzących działalności gospodarczej,nadzór nad działalnością statutową stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie  miasta, współpraca z Sądem Rejonowym,realizacja publicznych zadań miasta w trybie otwartych konkursów ofert w zakresie kultury fizycznej,)realizacja uchwał w zakresie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów ,działaczy sportowych,kontrola prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazywanych na realizację zadań publicznych stowarzyszeniom sportowym,opracowywanie projektów programów i planów rozwoju kultury fizycznej w mieście oraz koordynacja ich wdrażania,prowadzenie spraw związanych z honorowaniem działaczy, trenerów,    sędziów  i  zawodników, prowadzenie spraw związanych z wymianą zagraniczną grup sportowych,współorganizacja imprez sportowych odbywających się na terenie miasta,   

 

INFORMACJE DLA PETENTÓW:

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art.70 b ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli: 1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach, 2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 1) w przypadku nauki zawodu: a) 4.587 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, b) 7.645 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 240 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie do Prezydenta Miasta Zamość (dot. młodocianych zamieszkałych na terenie Miasta Zamość) w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy dołączając kopie dokumentów: potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego pracownik nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu egzaminu- druk zawiadomienia stanowi załącznik nr 2) Młodociani pracownicy to, zgodnie z ustawą –Kodeks Pracy , młodzież w wieku 16-18 lat, podlegająca obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki. Przygotowanie zawodowe pracodawcy jest sposobem realizacji tego obowiązku. Przygotowanie to odbywa się przez naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników odbywać się będzie w ramach dotacji celowej dla j.s.t. na zadania własne z budżetu państwa. Dofinansowanie obejmuje pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego po dniu 31 grudnia 2003r oraz pracodawców, którzy zawarli umowy przed 1 stycznia 2004r, ale kształcenie rozpoczęto w roku szkolnym 2004/2005. Stosownie do zapisów §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.U.Nr 60 poz.278 z późn.zm.) pracodawcy obowiązani są zawiadomić m.in. Prezydenta Miasta Zamość o zawarciu umów z młodocianymi pracownikami (dot. młodocianych zamieszkałych na terenie Miasta Zamość) – stosowny druk stanowi załącznik nr 1. Ponadto od 1 września 2012r należy dołączyć : wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. do Rozp. RM. Dz. U. Nr 53 poz.311) oraz kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis , jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie ,albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

STYPENDIA SZKOLNE

Od 1 stycznia 2005 roku udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Decyzję przyznającą świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje prezydent miasta. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: - stypendia szkolne, - zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota - 351,- zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: - miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, - składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w innych przepisach, - kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz pomocy materialnej otrzymanej przez ucznia o charakterze socjalnym lub motywacyjnym. Zasady ustalania wysokości miesięcznego dochodu reguluje art. 8 ust. 3-13 wyżej cytowanej ustawy. Wysokość stypendium szkolnego oraz zakres udzielanej pomocy określa regulamin.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne) składają rodzice ucznia a w przypadku uczniów pełnoletnich sami uczniowie. Wnioski składane są w szkole, do której uczęszcza uczeń. Wyjątkiem są uczniowie uczęszczający do szkół niepublicznych, słuchacze kolegiów oraz uczniowie zamieszkujący na terenie Zamościa ale uczęszczający do szkół poza miastem, którzy wnioski składają w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość ( parter Ratusza, wejście od Rynku Wielkiego ).

Wnioski należy składać do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół publicznych i niepublicznych a w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi z tytułu zdarzenia losowego (śmierć członka rodziny, ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia, pożar, powódź, utrata mienia ). Wnioski należy złożyć przed upływem 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wzór wniosku i zasada jego składania jest identyczna jak w przypadku stypendium.

Poniżej do pobrania: wniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego oraz oświadczenie o dochodach.

Pod niżej podanymi adresami znajduje się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość wraz ze zmianami:

regulamin przyznawania stypendiów: http://www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=uchwaly,178

regulamin przyznawania stypendiów ( zmiana 1 ):

http://www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=uchwaly,344

regulamin przyznawania stypendiów ( zmiana 2 ):

http://www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=uchwaly,655

regulamin przyznawania stypendiów ( zmiana 3 ):

http://www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=uchwaly,887

 

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) osoba fizyczna lub prawna może założyć  niepubliczną szkołę lub placówkę po wcześniejszym uzyskaniu wpisu do rejestru szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. W tym celu należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu ( do pobrania poniżej ). Wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy); w przypadku wpisu przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego – projekt organizacji przedszkola, punktu lub zespołu,
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia ( do pobrania poniżej)
  • potwierdzenie osobowości prawnej (aktualny odpis z KRS, statut), kopia dowodu osobistego ( osoby fizyczne, kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji gospodarczej); kopia umowy spółki cywilnej
  • dokument informujący o dysponowaniu lokalem
  • informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy ( załączyć opinie Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ( do pobrania poniżej )
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -  zagwarantowanie realizacji praktycznej nauki zawodu, (umowa, porozumienie ),
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy (w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności),
  • pozytywna opinia kuratora (w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności) a także Ministra Zdrowia, jeśli szkoła kształcić będzie w zawodach medycznych;

 Dokonanie wpisu do ewidencji jest wolne od opłat. Podstawowy termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni. W przypadku spraw wymagających uzupełnienia dokumentacji termin ten może zostać wydłużony do 65 dni.          

 Po dokonaniu wpisu zaświadczenie o wpisie do ewidencji doręcza się: zgłaszającemu założenie szkoły lub placówki niepublicznej, właściwemu Kuratorowi Oświaty, organowi podatkowemu.

 Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest odpowiedzialna zgłosić organowi, który dokonał wpisu do ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" zgodnie z art. 76a §2 k.p.a - przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub przez instytucje, które je wydały.

Podstawa prawna:

Przepisy ogólne: Rozdział 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.).

Założenie punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ( Dz.U. 2010,Nr 161, poz. 1080 ).Odpowiedzialny: Elżbieta Krzesiak Czerwonka
E-mail: elzbietakrzesiak@zamosc.um.gov.pl

Pliki do pobrania


powrót powrót

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zamość, 2016-07-23 15:04:40 www.bip.zamosc.um.gov.pl/bip.php?get=wydzialy,12